Primary Streaming: No Buff: 650 ms Server: youtube-fallback Client IP: 44.213.60.33 Time: 0.027155876159668 --- stsyd1 OK: Yesstsyd2 OK: Yes